Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa

Od początku obecnej kadencji, to jest od 2012 roku, Bożena Ziemniewicz jest członkinią Prezydium Rady Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej, największej organizacji samorządu gospodarczego w regionie łódzkim.

Izba reprezentuje interesy firm członkowskich wobec władz administracji państwowej i samorządowej. Podstawowym zadaniem Izby jest troska o interesy firm członkowskich i promocja przedsiębiorczości, co realizowane jest poprzez:

  • tworzenie klimatu potrzebnego do rozwoju gospodarczego regionu
  • wspieranie inicjatyw gospodarczych firm członkowskich
  • uczestniczenie w programach rządowych i unijnych
  • upowszechnianie informacji o działalności podmiotów gospodarczych zrzeszonych w Izbie
  • działanie na rzecz promocji rodzimej produkcji i rozwoju eksportu
  • promowanie i upowszechnianie zasad etyki gospodarczej
  • doskonalenie metod rzetelnego postępowania w działalności biznesowej.

Więcej: www.liph.com.pl