Uniwersytet WSB Merito

Bożena Ziemniewicz pracuje w Uniwersytecie WSB Merito w dwóch rolach – jest starszym wykładowcą, prowadzącym zajęcia z zakresu komunikacji społecznej i personalnej, etykiety biznesowej, rozwiązywania konfliktów, prowadzenia negocjacji, budowania strategii biznesowych, zachowań konsumentów, biznesplanów i innych tematów dotyczących przedsiębiorczości, a również jest dyrektorem Centrum Współpracy z Biznesem i Rozwoju Kariery.

Rozpoczynając pracę w WSB Dyrektor Centrum postawiła sobie następujące cele:

 • Zaistnienie w świadomości otoczenia społeczno-gospodarczego nowej Uczelni,
 • Nawiązanie relacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym,
 • Uczynienie siedziby Wydziału Studiów Stosowanych w Łodzi miejscem spotkań przedsiębiorców z różnych organizacji i uczynienie z WSB czegoś w rodzaju HUBu współpracy międzyorganizacyjnej,
 • Uczynienie z Wydziału Studiów Stosowanych w Łodzi miejsca, gdzie nauka spotyka się z biznesem i administracją rządową i samorządową
 • Powołanie do życia Rady Partnerów WSB Wydział Studiów Stosowanych w Łodzi

 

Zaistnienie w świadomości otoczenia społeczno-gospodarczego nowej Uczelni

Działania Centrum Współpracy z Biznesem w tym zakresie obejmowały:

– 15.11.2022 – konferencja pn. “Jak szybko i skutecznie zmienić formułę kursów językowych
ze stacjonarnej na online”

Konferencja organizowana w ramach międzynarodowego projektu F2F2Dproject prowadzonego przez Fundację Rozwoju Aktywności Międzynarodowej i Edukacyjnej FRAME.

Adresatami byli:

 • organizatorzy kursów językowych (centra językowe, uniwersytety, organizacje pozarządowe pracujące z cudzoziemcami / imigrantami itp.),
 • nauczyciele i dyrektorzy wszystkich typów szkół
 • pracownicy jednostek samorządowych, zajmujący się oświatą
 • pracownicy i dyrektorzy ośrodków doskonalenia nauczycieli
 • nauczyciele akademiccy

– 1.02.2023  –    GOSPODARCZE ROZPOCZĘCIE ROKU 600-LECIA MIASTA ŁODZI,

które zapoczątkowało cykl spotkań o biznesie organizowanych przez Wyższą Szkołę Bankową.

W ramach spotkania odbyła się debata, pt.: „Miasto w procesie zmiany – jak wykorzystać szanse?”, do której wprowadzenie wygłosił prof. UŁ dr hab. inż. Remigiusz Kozłowski.

W debacie udział wzięli:

– Krzysztof Piątkowski – Poseł na Sejm RP

– Adam Pustelnik – Pierwszy Wiceprezydent Miasta Łodzi

– prof. UŁ dr hab. inż. Remigiusz Kozłowski, Katedra Logistyki UŁ

– Karol Pruski, Prezes Zarządu Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej

– Krzysztof Borkowski, Kanclerz Loży Łódzkiej Business Centre Club

– Maciej Plutecki, Dyrektor Biura Regionalnego Związku Pracodawców

Prywatnych Ziemi Łódzkiej

Spotkanie zakończyło się akcentem muzycznym (koncertem) i networkingiem
przy smacznym poczęstunku.

– 20.06.2023 – BIZNES W ŁODZI – debata nt.: Rozwój Łodzi: przeszłość – teraźniejszość – przyszłość

Wykład wprowadzający wygłosił Ryszard Bonisławski, prezes Towarzystwa Przyjaciół Łodzi, senator VIII i IX kadencji.

W debacie udział wzięli:

– dr hab. Marcin Gołaszewski, profesor UŁ w Zakładzie Niemcoznawstwa UŁ,

przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi

– Sławomir Lachowski, ekonomista i menedżer bankowy, twórca koncepcji

nowoczesnego banku dla klasy średniej (Multibank) i modelu internetowego

banku detalicznego (mBank)

– dr Andrzej Marjański, ekonomista, specjalista w dziedzinie przedsiębiorczości

rodzinnej oraz małych i średnich przedsiębiorstw, Dziekan Wydziału Studiów

Stosowanych Uniwersytetu WSB Merito Łódź

– 15.09.2023 – LIFELONG LEARNING FORUM w ramach Europejskiego Roku Umiejętności, mającego nadać nowy impuls realizacji idei uczenia się przez całe życie, co umożliwi ludziom i przedsiębiorstwom przyczynianie się do transformacji ekologicznej i cyfrowej, wspierając innowacje i konkurencyjność.

Temat przewodni: Uczenie się a sztuczna inteligencja. Cyberbezpieczeństwo. Technologie w służbie rozwoju kwalifikacji.

Partnerzy merytoryczni:

– Instytut Badań Edukacyjnych

– Rada Sektorowa ds. Kompetencji INFORMATYKA

– Rada Sektorowa ds. Kompetencji TELEKOMUNIKACJA

I CYBERBEZPIECZEŃSTWO

– BRITISH CENTRE szkoła języków obcych

– Uniwersytet WSB Merito

Patronaty honorowe:

– Prezydent Miasta Łodzi

– Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

– Krajowa Izba Gospodarcza

– Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa

– Klub 500-Łódź

Patronaty medialne:

– Radio Łódź

– Life In

– 26.09.2023 – Seminarium Zielona transformacja przemysłu w świetle dyrektywy UE dotyczącej strategii na rzecz zrównoważonych wyrobów włókienniczych w obiegu zamkniętym.

                        Wydarzeniem rozpoczęto debatę nad tym, w jaki sposób polski przemysł włókienniczy może osiągnąć cele założone w Dyrektywie UE. Seminarium obejmowało zagadnienia związane z  kierunkiem rozwoju przemysłu i badań naukowych na rzecz osiągnięcia
0-emisyjności produkcji, pozyskiwaniem środków finansowych na działalność proekologiczną oraz rozwojem nowoczesnych form pracy małych i średnich firm.

Podczas spotkania zostało podpisane porozumienie o wzajemnej współpracy pomiędzy Uniwersytetem WSB Merito i Stowarzyszeniem Włókienników Polskich.

Działania Centrum Współpracy z Biznesem wspierane były przez działania marketingowe, koordynowane centralnie. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż te działania są bardzo efektywne.

– 14.11.2023 – CZAS NA BIZNES: FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTW I ICH PRACOWNIKÓW

Spotkanie współorganizowane przez Regionalny Związek Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej Lewiatan, Łódzką Izbę Przemysłowo-Handlową i Klub 500 – Łódź.

Informacji na temat aktualnych możliwości aplikowania o wsparcie unijne udzielali:

–        Łukasz Stajuda – dyrektor Departamentu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027

–        Błażej Kupaj – dyrektor Centrum Obsługi Przedsiębiorcy

–        Kamil Jeziorski – dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy

.

– 17.01.2024 – prelekcja GOSPODARKA POLSKA – TRENDY I PROGNOZY NA ROK 2024,
Piotr Soroczyński,
Główny Ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej. Po prelekcji odbyła się dyskusja z uczestnikami, która przeciągnęła się do późnych godzin nocnych.
Spotkanie odbędzie się w ramach współpracy z Klubem 500-Łódź

 

– 14.02.2024 – CZAS NA BIZNES: GOSPODARCZE ROZPOCZĘCIE ROKU 2024

Spotkanie współorganizowane przez wiodące organizacje biznesowe Łodzi i województwa łódzkiego:

– Łódzką Izbę Przemysłowo-Handlową

– Klub 500-Łódź, Stowarzyszenie Właścicieli, Prezesów i Dyrektorów Firm

– Regionalny Związek Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej Konfederacja

Lewiatan

– Business Centre Club

– Stowarzyszenie Firmy Rodzinne

– oraz przez Centrum Współpracy z Biznesem i Rozwoju Kariery

Uniwersytetu WSB Merito Łódź.

 

Wykład wprowadzający „Rozwój Łodzi i regionu łódzkiego w świetle modeli rozwiązań metropolitalnych” wygłosił prof. dr hab. Tadeusz Markowski, Zakład Zarządzania Miastem, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego i Cezary Grabarczyk, minister infrastruktury w l. 2007-2011, wicemarszałek Sejmu VII kadencji w l. 2011-2014, minister sprawiedliwości w l. 2014-2015.

Następnie odbyła się debata, w której udział wzięli Wojewoda Łódzki Dorota Ryl, poseł Paweł Bliźniuk, senator Krzysztof Kwiatkowski, prezydent Pabianic Grzegorz Mackiewicz, wiceprezydent Łodzi Adam Pustelnik, wiceprezydent Zgierza Bogdan Bączak.

Debatę poprowadził red. Jacek Grudzień, obecnie zarządzający Radiem Łódź.

W spotkaniu udział wzięli również: posłanki na Sejm RP Małgorzata Niemczyk i Agnieszka Hanajczyk oraz poseł Krzysztof Habura.

 

– 27.03.2024 – CZAS NA BIZNES: DEBATA WYBORCZA – wybory samorządowe

Do debaty zaproszono wszystkich kandydatów, którzy zgłosili gotowość ubiegania się o fotel prezydenta Miasta Łodzi:

 • Klaudia Domagała (Konfederacja)
 • Ewa Szymanowska (Trzecia Droga)
 • Janusz Wdzięczak (Energia Łodzi)
 • Agnieszka Wojciechowska Van Heukelom (Prawo i Sprawiedliwość)
 • Hanna Zdanowska (Koalicja Obywatelska)

Na zaproszenie nie odpowiedziała jedynie obecna prezydent Hanna Zdanowska.

Nawiązanie relacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym

W pierwszym okresie funkcjonowania Uczelni w Łodzi WSB Wydział Studiów Stosowanych
w Łodzi został wprowadzony w poczet członków następujących organizacji:

 • Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa
 • Stowarzyszenie Właścicieli, Prezesów, Dyrektorów Firm KLUB 500-ŁÓDŹ
 • Regionalny Związek Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej LEWIATAN
 • Rada Sektorowa ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych

 

Uczynienie siedziby Wydziału Studiów Stosowanych w Łodzi miejscem spotkań przedsiębiorców z różnych organizacji i uczynienie z WSB czegoś w rodzaju HUBu współpracy międzyorganizacyjnej

Z uwagi na położenie Wydziału i trudności wynikające z dojazdem, a zwłaszcza brak miejsc parkingowych, cel jak dotąd nie został w pełni osiągnięty i nadal trzeba podejmować wysiłki na rzecz jego realizacji. Służą temu głównie atrakcyjne spotkania organizowane z myślą o przyciągnięciu przedsiębiorców do siedziby Wydziału.

 

Uczynienie z Wydziału Studiów Stosowanych w Łodzi miejsca, gdzie nauka spotyka się z biznesem i administracją rządowa i samorządową

Niewątpliwym sukcesem jest wypracowanie formuły CZAS NA BIZNES. Opiera się ona na współpracy organizacji przedsiębiorców, które udało się włączyć do przedsięwzięć podejmowanych przez Centrum Współpracy z Biznesem. Obecnie swój akces zgłaszają kolejne organizacje, co oznacza, że taka formuła, w której organizacje spotykają się na neutralnym gruncie, ma głęboki sens i taka działalność powinna być kontynuowana.

Kolejnym krokiem powinno być zadbanie o większą reprezentację administracji rządowej i samorządowej na spotkaniach organizowanych w Merito.

Porozumienia o partnerstwie zawarte z organizacjami dotyczą wszystkich organizacji,
do których należy Uniwersytet WSB Merito Łódź oraz

– Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi

– Instytut Badań Ekonomicznych

– Stowarzyszenie Włókienników Polskich

Nawiązywanie relacji i dochodzenie do współpracy następuje również w trakcie uczestniczenia w różnych ważnych wydarzeniach – poniżej wykaz takich wydarzeń, w których Dyrektor Centrum uczestniczyła osobiście, jak na przykład:

22.09.2022     – Uroczyste otwarcie nowej siedziby Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej

05.10.2022     – inauguracja roku akademickiego Politechniki Łódzkiej

11.10.2022     – odsłonięcie tablicy pamiątkowej prof. Jerzego Dietla w Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości

14.11.2022     – uroczysta inauguracja Tygodnia Odpowiedzialności Kulturalnej Biznesu w    Łodzi

23.11.2022     – Łódzki Kongres Rozwoju Biznesu

26.11.2022     – Gala Absolwenta Wydziału Zarządzania UŁ

29.11.2022     – uroczyste powołanie partnerstwa akademickiego sześciu publicznych uczelni

akademickich w Łodzi

29.01.2023     – gala wręczenia nagrody autorowi najlepszej książki humanistycznej w Polsce,

Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina

10.02.2023     – ENERGIA KULTURY w Toya Studios

09.03.2023     – debata na Wydziale Zarządzania UŁ „Nauka dla biznesu, biznes dla nauki”

08.05.2023      – obchody ku czci Bohaterskich Dzieci Łodzi pod pomnikiem pękniętego serca

10.05.2023      – finał Routes Europe 2023 w EC1

16.05.2023      – spotkanie Liderów Łódzkiego Biznesu w UMŁ

22.06.2023      – udział w gali konkursu Menedżer Roku Regionu Łódzkiego

30.06.2023      – udział w spotkaniu klastra logistycznego w ŁSSE

26.09.2023      – V Łódzki Kongres Rozwoju Biznesu 2023 (dyrektor Centrum Współpracy z Biznesem prowadziła panel EKO MODNIE KREATYWNIE)

28.09.2023      – Biznesmikser 600-lecia Łodzi

29.09.2023      – inauguracja roku akademickiego na Wydziale Zarządzania UŁ

30.09.2023      – inauguracja roku akademickiego na Wydziale Organizacji i Zarządzania PŁ

02.10.2023      – inauguracja roku akademickiego Łódzkiego Partnerstwa Akademickiego

(Filharmonia Łódzka)

05.10.2023      – inauguracja roku akademickiego w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej

(również Andrzej Marjański)

12.10.2023      – gala Dziennika Łódzkiego ZŁOTA SETKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO w Filharmonii Łódzkiej

18.10.2023      – biznesmikser w Hotelu Loom w Łodzi

30.11.2023      – spotkanie pt. Przyszłość Polski w Europie – europoseł prof. Marek Belka, poseł na Sejm RP Tomasz Trela i Dariusz Standerski

06.12.2023     – spotkanie z Ambasadorem USA w Polsce Markiem Brzezińskim

07.12.2023      – wigilia łódzkich przedsiębiorców w Monopolis

09.01.2024      – spotkanie w Ministerstwie Edukacji Narodowej z p. minister Joanną Muchą

W ramach współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy Dyrektor Centrum poprowadziła 25.10.2023 zajęcia pn. WŁASNA FIRMA przeznaczone dla uczestników projektu WUP przygotowującego się do uruchomienia działalności gospodarczej.